Application

These products are used for connection of equipment in all kind of applications where it needs to be possible to connect and disconnect. Industrial plugs and sockets are chosen when safety, reliability and durability is requested.

Reliable contacts prevent stops and power breaks, which leads to increased productivity. Durable equipment prevents time and cost lost due to maintenance. Safe connections prevent accidents.

Đầu cắm và phích cắm công nghiệp được sử dụng để kết nối thiết bị trong tất cả các loại ứng dụng mà ở đó cần có khả năng kết nối và ngắt kết nối. Phích cắm và ổ cắm công nghiệp được chọn khi yêu cầu an toàn, độ tin cậy và độ bền.

Địa chỉ liên lạc đáng tin cậy ngăn chặn dừng và mất điện, dẫn đến tăng năng suất. Thiết bị bền giúp ngăn chặn thời gian và chi phí bị mất do bảo trì. Kết nối an toàn ngăn ngừa tai nạn.